OPD Doctor KOLOKHOSPITAL

คณะเเพทย์ของเฉพาะทาง โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก


inn


นายแพทย์บรรยง เหล่าเจริญสุข


สาขาความเชี่ยวชาญ : รังสีวิทยา

แผนก :-

การศึกษา : แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

pornprasit


นายเเพทย์พรประสิทธิ์ จันทระ


สาขาความเชี่ยวชาญ : ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์

แผนก :ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์

การศึกษา : คณะแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วุฒิบัตร : วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Jantra


เเพทย์หญิงจันทรา นราตรีคูณ


สาขาความเชี่ยวชาญ : โสต ศอ นาสิก

แผนก :โสต ศอ นาสิก

การศึกษา : แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วุฒิบัตร : สาขาโสต ศอ นาสิก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Avatar


นายเเพทย์เกษมสันต์ วนวนากร


สาขาความเชี่ยวชาญ : ศัลยกรรม

แผนก :ศัลยกรรม

การศึกษา : แพทยศาสตรบัณฑิต โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร : สาขาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์

Avatar


นายเเพทย์จรุงวิทย์ ปลื้มเปรมจิตร


สาขาความเชี่ยวชาญ : เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

แผนก :อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

การศึกษา : แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วุฒิบัตร : สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์

Avatar


แพทย์หญิงมารยาท ทองอินทราช


สาขาความเชี่ยวชาญ : รังสีวิทยา

แผนก : รังสีวิทยา

การศึกษา : แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วุฒิบัตร : สาขารังสีวิทยาทั่วไป โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล

pornprasit


เเพทย์หญิงหทัยทิพย์ หวังวรลักษณ์


สาขาความเชี่ยวชาญ : กุมารเวชกรรม

แผนก :กุมารเวชกรรม

การศึกษา : แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วุฒิบัตร : สาขากุมารเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Avatar


เเพทย์หญิงทีรนุช ลี้วงศ์ตรกูล


สาขาความเชี่ยวชาญ : สูติ-นรีเวชกรรม

แผนก : สูติ-นรีเวชกรรม

การศึกษา : แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วุฒิบัตร : สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

inn


นายเเพทย์สมเจตน์ แซ่เจน


สาขาความเชี่ยวชาญ : แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

แผนก :ศัลยกรรม

การศึกษา : ศัลยกรรม

วุฒิบัตร : สาขาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์

Avatar


นายเเพทย์สรรค์พงศ์ เจียมสวัสดิ์


สาขาความเชี่ยวชาญ : จักษุวิทยา

แผนก : จักษุวิทยา

การศึกษา : แพทยศาสตร์บัณฑิต โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร : สาขาจักษุวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, สาขาจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Avatar


นายเเพทย์อรรณพ บุญหวังช่วย


สาขาความเชี่ยวชาญ : เวชปฏิบัติทั่วไป

แผนก :-

การศึกษา : แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วุฒิบัตร : -

saunee


เเพทย์หญิงเสาวณีย์ สะรอ


สาขาความเชี่ยวชาญ : สูติ-นรีเวชกรรม

แผนก : สูติ-นรีเวชวิทยา

การศึกษา : แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วุฒิบัตร : สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Avatar


เเพทย์หญิงฮาสือน๊ะ บอซู


สาขาความเชี่ยวชาญ : ประสาทศัลยศาสตร์

แผนก : ศัลยกรรม

การศึกษา : แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วุฒิบัตร : สาขาประสาทศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหวิทยาลัยมหิดล

pornprasit


เเพทย์หญิงจิตรวดี สุวรรณ์ลี


สาขาความเชี่ยวชาญ : รังสีวิทยา

แผนก :รังสีวิทยา

การศึกษา : แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วุฒิบัตร : สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Jantra


เเพทย์หญิงนูร์ฟาติน หะยียูโซะ


สาขาความเชี่ยวชาญ : วิสัญญีวิทยา

แผนก : วิสัญญีวิทยา

การศึกษา : แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วุฒิบัตร : สาขาวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

inn


นายแพทย์ถิรพล สินปรีชานนท์


สาขาความเชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคไต

แผนก :อายุรกรรม

การศึกษา : แพทยศาสตร์บัณฑิต โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร : สาขาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล,สาขาอายุรศาสตร์โรคไต โรงพยาบาลศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

pornprasit


นายแพทย์เตชิต สัญญาโณ


สาขาความเชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์

แผนก :อายุรกรรม

การศึกษา : แพทยศาสตร์บัณฑิต

วุฒิบัตร : สาขาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

pornprasit


นายเเพทย์ซารีมัน เจ๊ะแว


สาขาความเชี่ยวชาญ : เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

แผนก :อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

การศึกษา : แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วุฒิบัตร : สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Jantra


นายแพทย์เสกสัณห์ เศียรอินทร์


สาขาความเชี่ยวชาญ : กุมารเวชกรรม

แผนก : กุมารเวชกรรม

การศึกษา : แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วุฒิบัตร : สาขากุมารเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Avatar


แพทย์หญิงวิภาดา พิศพรรณ


สาขาความเชี่ยวชาญ : เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

แผนก : อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

การศึกษา : แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วุฒิบัตร : สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Avatar


แพทย์หญิงพรราตรี บุญสนอง


สาขาความเชี่ยวชาญ : ศัลยกรรม

แผนก :ศัลยกรรม

การศึกษา : แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

วุฒิบัตร : สาขาศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Avatar


นายแพทย์ภูริพงศ์ เด่นศรีเสรีกุล


สาขาความเชี่ยวชาญ :สูติ-นรีเวชกรรม

แผนก :สูติ-นรีเวชวิทยา

การศึกษา :แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วุฒิบัตร :สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

Jantra


นายเเพทย์ณัฐพล พึ่งคำ


สาขาความเชี่ยวชาญ : โสต ศอ นาสิก

แผนก : โสต ศอ นาสิก

การศึกษา : แพทยศาสตร์บัณฑิต

วุฒิบัตร : สาขาโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Avatar


เเพทย์หญิงอรุณศิริ โสตติมานนท์


สาขาความเชี่ยวชาญ : จิตเวชเด็กและวัยรุ่น

แผนก : จิตเวช

การศึกษา : แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วุฒิบัตร : สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น สถาบันสุขภาrเด็กแห่งชาติ​มหาราชินี-โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

Boom


นายเเพทย์เอกปัฐพ์ จันทร์รัตน์


สาขาความเชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคไต

แผนก :อายุรกกรม

การศึกษา : แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

วุฒิบัตร : สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลหาดใหญ่

palakorn


นายเเพทย์พลากร ชินอรรถพร


สาขาความเชี่ยวชาญ : ออร์โธปิดิกส์

แผนก : ศัลยกรรมกระดูก

การศึกษา :

วุฒิบัตร :

Kamon


นายเเพทย์กมล จรัสวิศรุต


สาขาความเชี่ยวชาญ : เวชศาสตร์ครอบครัว

แผนก :

การศึกษา : แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

วุฒิบัตร : สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลหาดใหญ่

Supamak


เเพทย์หญิงศุภมาส แสงมณี


สาขาความเชี่ยวชาญ : วิสัญญีวิทยา

แผนก :

การศึกษา :

วุฒิบัตร :

Walya


เเพทย์หญิงวัลยา กิตติสุนทรากุล


สาขาความเชี่ยวชาญ : สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

แผนก :

การศึกษา :

วุฒิบัตร :

Chanikarn


เเพทย์หญิงชนิกานต์ ปรีชาวุฒิเดช


สาขาความเชี่ยวชาญ : จักษุวิทยา

แผนก :

การศึกษา :

วุฒิบัตร :

Wanwisa


เเพทย์หญิงวันวิสาข์ ทรัพย์ทวีสิน


สาขาความเชี่ยวชาญ : รังสีวินิจฉัย

แผนก :

การศึกษา :

วุฒิบัตร :

Supang


เเพทย์หญิงศุภางค์ แตระกุล


สาขาความเชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์

แผนก :

การศึกษา :

วุฒิบัตร :

Ravisda


เเพทย์หญิงรวิษฎา อภิภูธนายุต


สาขาความเชี่ยวชาญ : เวชศาสตร์ฟื้นฟู

แผนก :

การศึกษา :

วุฒิบัตร :