OPD Doctor KOLOKHOSPITAL

ตารางแพทย์ตรวจ OPD เฉพาะทาง โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

:: ช่วงเช้า [08.00-12.00 น.] :: :: ช่วงบ่าย [13.00-16.00 น.] ::
:: คลินิกสูติ-นรีเวชกรรม [นพ.ภูริพงศ์ เด่นศรีเสรีกุล] :: ฉีดวัคซีน (Well Baby)
:: คลินิกศัลยกรรม [นพ.เกษมสันต์ วนวนากร]  
:: คลินิกจักษุ [พญ.ชนิกานต์ ปรีชาวุฒิเดช]  
:: คลินิกเบาหวาน [พญ.ศุภางค์ แตระกุล/นพ.เตชิต สัญญาโน/(**แพทย์หมุนเวียน**)]
:: คลินิกโรคเด็ก [นพ.เสกสัณห์ เศียรอินทร์]
:: คลินิกตรวจคัดกรองการได้ยินสำหรับทารกแรกเกิด
:: ช่วงเช้า [08.00-12.00 น.] :: :: ช่วงบ่าย [13.00-16.00 น.] ::
:: คลินิกสูติ-นรีเวชกรรม [พญ.ทีรนุช ลี้วงส์ตระกุล] :: คลินิกศัลยกรรมระบบประสาท [พญ.ฮาสือน๊ะ บอซู]
:: คลินิกศัลยกรรม [นพ.สมเจตน์ แซ่เจน] :: คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู (ฟื้นฟูไฟฟ้าวินิจฉัย) [นญ.รวิษฎา อภิภูธนายุต]
:: คลินิกจักษุ [นพ.สรรค์พงศ์ เจียมสวัสดิ์]
:: คลินิกโสต หู คอ จมูก [พญ.จันทรา นราตรีคูณ]
:: คลินิกกระดูกและข้อ [นพ.พรประสิทธิ์ จันทระ]
:: คลินิกเบาหวาน [นพ.ถิรพล สินปรีชานนท์/นพ.เอกปัฐพ์ จันทร์รัตน์]
:: คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ/พัฒนาการเด็ก [พญ.หทัยทิพย์ หวังวรลักษณ์]
:: คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น [พญ.อรุณศิริ โสตติมานนท์]
:: คลินิกโรคเด็ก(โรคระบบทางเดินหายใจ/พัฒนาการเด็ก) [พญ.หทัยทิพย์ หวังวรลักษณ์]
:: คลินิก ECHO [พญ.ศุภางค์ แตระกุล]
:: ช่วงเช้า [08.00-12.00 น.] :: :: ช่วงบ่าย [13.00-16.00 น.] ::
:: คลินิกสูติ-นรีเวชกรรม [พญ.วัลยา กิตติสุนทรากุล] :: คลินิกกระดูกและข้อ [นพ.พลากร ชินอรรถพล]
:: คลินิกศัลยกรรม [พญ.พรราตรี บุญสนอง] :: คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู [นญ.รวิษฎา อภิภูธนายุต]
:: คลินิกจักษุ [นพ.สรรค์พงศ์ เจียมสวัสดิ์] :: คลินิก COPD [นพ.เตชิต สัญญาโณ]
:: คลินิก CKD [นพ.ถิรพล สินปรีชานนท์/นพ.เอกปัฐพ์ จันทร์รัตน์]
:: คลินิกโสต หู คอ จมูก [พญ.จันทรา นราตรีคูณ]
:: คลินิกโรคผิวหนัง (ห้องตรวจ GP)[นพ.อรรณพ บุญหวังช่วย]
:: คลินิกลมชักโรคระบบประสาท [นพ.เสกสัณห์ เศียรอินทร์]
:: คลินิกศัลยกรรมระบบประสาท [พญ.ฮาสือน๊ะ บอซู]
:: คลินิกโรคเด็ก(ลมชักระบบประสาท) [นพ.เสกสัณห์ เศียรอินทร์]
:: คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู (ฟื้นฟูทั่วไป) [นญ.รวิษฎา อภิภูธนายุต]
:: ช่วงเช้า [08.00-12.00 น.] :: :: ช่วงบ่าย [13.00-16.00 น.] ::
:: คลินิกสูติ-นรีเวชกรรม [พญ.เสาวณีย์ สะรอ]
:: คลินิกศัลยกรรม [นพ.สมเจตน์ แซ่เจน] :: คลินิกโรคหัวใจ [พญ.ศุภางค์ แตระกุล]
:: คลินิกโสต หู คอ จมูก [นพ.ณัฐพล พึ่งคำ]
:: คลินิกกระดูกและข้อ [นพ.พรประสิทธิ์ จันทระ] :: คลินิกตรวจการได้ยินระดับเส้นประสาทและก้านสมอง
:: คลินิกจักษุ [พญ.ชนิกานต์ ปรีชาวุฒิเดช]  
:: คลินิก HIV/TB [นพ.เตชิต สัญญโณ]
:: คลินิกโรคเลือด/ACTT/TB [พญ.หทัยทิพย์ หวังวรลักษณ์]
:: คลินิกจิตเวช(จิตเวชเด็กและวัยรุ่น) [พญ.อรุณศิริ โสตติมานนท์]
:: คลินิกโรคเด็ก(โรคเลือด/ACTT/TB) [พญ.หทัยทิพย์ หวังวรลักษณ์]
:: คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู (ฟื้นฟูทั่วไป) [นญ.รวิษฎา อภิภูธนายุต]
:: ช่วงเช้า [08.00-12.00 น.] :: :: ช่วงบ่าย [13.00-16.00 น.] ::
:: คลินิกสูติ-นรีเวชกรรม [แพทย์ฯ หมุนเวียน] :: ฉีดวัคซีน Well Baby
:: คลินิกศัลยกรรม [พญ.พรราตรี บุญสนอง]
:: คลินิกตา [**แพทย์หมุนเวียน**]
:: คลินิกจักษุ [สรรค์พงศ์ เจียมสวัสดิ์]
:: คลินิกจิตเวชทั่วไป [พญ.อรุณศิริ โสตติมานนท์/จิตแพทย์หมุนเวียน]
:: คลินิกโสต หู คอ จมูก [นพ.ณัฐพล พึ่งคำ]
:: คลินิกกระดูกและข้อ [นพ.พลากร ชินอรรถพล]
:: คลินิกอายุรกรรม [พญ.ศุภางค์ แตระกุล/นพ.เตชิต สัญญาโน/(**แพทย์หมุนเวียน**)]
หมายเหตุ : คลินิกตรวจทั่วไป OPD GP เปิดบริการทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00-16.00