ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชี ผู้รับการคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด


รายละเอียดเพิ่มเติม [ รายละเอียด …]