สรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือนกรกฎาคม 2562


           ด้วยโรงพยาบาลสุไหงโก-ลกได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 และได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือนกรกฎาคม 2562 ดังรายละเอียด

:: สรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือนกรกฎาคม  2562 ดาวน์โหลด
:: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด