สรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือนมิถุนายน 2562


ด้วยโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 และได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือนมิถุนายน 2562

:: สรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือนมิถุนายน  2562 ดาวน์โหลด
:: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด