ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2562 เครื่องมือผ่าตัดตาพื้นฐาน จำนวน 1 ชุด


โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ขอประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2562 เครื่องมือผ่าตัดตาพื้นฐาน จำนวน 1 ชุด

:: เครื่องมือผ่าตัดตาพื้นฐาน ดาวน์โหลด
:: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด