ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2562 เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำาระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ลิตร (Pre-Post Vac) จำนวน 1 เครื่อง


โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ขอประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2562 เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้าระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ลิตร (Pre-Post Vac) จำนวน 1 เครื่อง

:: เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้าระบบอัตโนมัติ ฯ ดาวน์โหลด
:: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด