มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562


เอกสารมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด