การจัดทำและบันทึกแผนปฏิบัติการ/แผนงบลงทุน ปี 2562 ด้วยระบบ E-Form


คำอธิบาย
สามารถบันทึกคำขอแผนปฏิบัติการ/แผนงบลงทุน ปี 2562 ในระบบ E-Form ผ่านลิ้งในคู่มือไฟล์ PDF บน Google Chrome หรือ Scan QR Code ในคู่มือ

1.บันทึกข้อความ การจัดทำและบันทึกแผนปฏิบัติการ/แผนงบลงทุน ปี 2562
  :: File PDF ดาวน์โหลด
2.กำหนดการการจัดทำแผนปฏิบัติการ/แผนงบลงทุน 2562
  :: File PDF ดาวน์โหลด
3.ระเบียบปฏิบัติการจัดทำโครงการ ประจำปี 2562 /ตัวอย่างโครงการ
  :: File PDF ดาวน์โหลด
  :: File word ดาวน์โหลด
4.แบบรายงานผลโครงการ
  :: File PDF ดาวน์โหลด
  :: File word ดาวน์โหลด
5.คู่มือการบันทึกแบบเสนอโครงการ ด้วย E-Form
  :: File PDF ดาวน์โหลด
6.คู่มือคำขอครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วย E-Form
  :: File PDF ดาวน์โหลด
7.คู่มือคำขอครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วย E-Form
  :: File PDF ดาวน์โหลด
8.คู่มือคำขอปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างด้วย E-Form
  :: File PDF ดาวน์โหลด
9.คู่มือคำขอครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วย E-Formด้วย E-Form
  :: File PDF ดาวน์โหลด