โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก รับรางวัลมาตรฐานระบบบริการสุขภาพระดับคุณภาพ จากกรมสนับสนุน


วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 นพ.ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ได้มอบหมายให้นางสาวศุภลักษณ์ รัตนะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และนางกุลวดี สวนจันทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ คณะกรรมการงานสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ENV) เข้ารับโล่ห์รางวัลมาตรฐานระบบบริการสุขภาพระดับคุณภาพ ประจำปี2560 จาก พญ.ประนอม คำเที่ยง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ร ห้องประชุมชั้น9 อาคารสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข