แนวทางดำเนินงานโครงการพัฒนาสติปัญญาเด็กไทยวัยเรียน


คู่มือแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาสติปัญญาเด็กไทยวัยเรียน ปีงบประมาณ 2557
  :: File [PDF] ดาวน์โหลด
บันทึกข้อความเรื่อง รายงานผลการปฏิบัติการประเมินสุขภาพเด็กวัยเรียนในการเฝ้าระวังปัญหา IQ และ EQ ในวัยเรียน
  :: File [PDF] ดาวน์โหลด
บันทึกข้อความ เรื่องขออนุญาตนำแนวทางฯ เผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก
  :: File [PDF] ดาวน์โหลด
แผนผังการประเมินสติปัญญาเด็กในวัยเรียน
  :: File [PDF] ดาวน์โหลด