โครงการหน่วยงานต้นแบบด้านสุขภาพ Happy Body Sungaikolok Hospital 2018 ก้าว…ไปด้วยกัน & The Firm


วันที่ 22 มีนาคม 2561 นพ.ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุไหงโก-ลกเป็นประธานเปิดกิจกรรม “ก้าว…ไปด้วยกัน” ภายใต้โครงการ ประกวดหน่วยงานต้นแบบด้านสุขภาพและโครงการ The Firm6 (ลดพุง ลดโรค) โดยมี รพ.เกษมสันต์ วนวนากร รองผู้อำนวยการกลุ่มปฐมภูมิ กล่าวรายงาน เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคลากรมีสุขภาพแข็งแรง โดยจัดให้มีการแข่งขันการออกกำลังกาย เดิน-วิ่ง 3 คน/ทีม ระยะเวลา 12 สัปดาห์ และส่งเสริมให้บุคลลากรที่มีค่าดัชนีมวลกายเกินเกณฑ์มาตรฐานมีการลดน้ำหนัก และมีการติดตามผลทุกเดือน ภายใต้การดำเนินงานของกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม ซึ่งได้รับความร่วมมือจากบุคลากรเป็นอย่างดี