คู่มือพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์


คู่มือ
  :: คู่มือพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ [PDF] ดาวน์โหลด
  :: คู่มือพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ [WORD] ดาวน์โหลด
ForM ต่างๆ
  :: Form 1_ข้อมูลทั่วไป ดาวน์โหลด
  :: Form 2_แบบเสนอโครงการวิจัย ดาวน์โหลด
  :: Form 3_ใบยินยอมของประชากรตัวอย่างหรือผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย ดาวน์โหลด