รพ.สุไหงโก-ลก รับการตรวจเยี่ยมจาก กรมแพทย์แผนไทยฯ


เมื่อวันที่5พฤษภาคม 2560 เวลา09.00-12.00น.นพ.สุเทพ วัชรปิยานันทน์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วย นพ.สรรพงษ์ ฤทธิรักษา รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ พร้อมคณะได้เข้าตรวจเยี่ยมงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ผสมผสานของสถานบริการสาธารณสุขของรัฐเพื่อรับฟังปัญหาและระบบบริการของงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกของจังหวัดนราธิวาส รพ.สุไหงโก-ลก พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติในงานแพทย์แผนไทยของรพ.สุไหงโก-ลกโดยมี นพ.สถาพร สินเจริญกิจ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส นพ.ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี ผอ.รพ.สุไหงโก-ลก กล่าวต้อนรับ พร้อมผู้บริหาร รพ.สุไหงโก-ลก สาธาณณสุขอำเภอสุไหงโก-ลก ผอ.รพ.สต.เครือข่าย ให้การต้อนรับ

โดยมีนพ.พรประสิทธิ จันทระ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นผู้นำเสนอ ผลการดำเนินงานแพทย์แผนไทย รพ.สุไหงโก-ลก และนางสาวนูร์ไลลา มาเละ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ปฏิบัติงานห้องคลอดได้นำเสนอผลงานชนะเลิศ ประเภทR2R ระดับเขตสุขภาพที่12 เรื่อง “ผลของการใช้ศาสตร์มณีเวชลดระยะเวลาเจ็บครรภ์คลอด ” และได้มีการออกกำลังกายในท่ามณีเวชโดยงานแพทย์แผนไทย พร้อมลงเยี่ยมในหน่วยงานด้วย