การเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพระดับเขต ปี2559


เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต12 จังหวัดสงขลา ตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพระดับเขต ของโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ประจำปี 2559