รายงานสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตก


รายงานสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตก สัปดาห์ที่ 41 (วันที่ 13 – 19 ตุลาคม ๒๕๕๗)
๑. สถานการณ์ในต่างประเทศ
      ข้อมูลองค์การอนามัยโลก ภูมิภาคแอฟริกา ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – 14 ตุลาคม ๒๕๕๗ ในประเทศที่มี
การระบาดในวงกว้าง ๓ ประเทศ ได้แก่ กินี ไลบีเรีย และเซียร์ราลีโอน พบผู้ป่วย (รวมทั้งสงสัย/น่าจะเป็น/ยืนยัน)
สะสม 9,191 ราย เสียชีวิต ๔,546 ราย โดยเป็นผู้ป่วยประเทศกินี ๑,519 ราย (เสียชีวิต 862 ราย) ไลบีเรีย
๔,262 ราย (เสียชีวิต ๒,484 ราย) เซียร์ราลีโอน 3,410 ราย (เสียชีวิต 1,200 ราย) สำหรับประเทศที่มีผู้ป่วย
รายแรกหรือมีการระบาดในพื้นที่จำกัด ได้แก่ ไนจีเรีย เซเนกัล สหรัฐอเมริกา และสเปน พบผู้ป่วยสะสม ๒5 ราย
เสียชีวิต ๙ ราย โดยเป็นผู้ป่วยประเทศไนจีเรีย ๒๐ (ยืนยัน ๑๙) ราย (เสียชีวิต ๘ ราย) เซเนกัล ๑ ราย ไม่เสียชีวิต
สเปน ๑ ราย ไม่เสียชีวิต และสหรัฐอเมริกา 3 ราย (เสียชีวิต 1 ราย) สรุปประเด็นสำคัญรายประเทศที่มีการ
ระบาดในวงจำกัดตามตารางที่ 1


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : [รายละเอียด… ]

Sure thing you’ve seen the articles saying that not getting enough care about heartiness may enhance your risk of innumerable heartiness woes. With the market flooded with variant web-sites selling sundry medications, buying medications from th WEB is no longer a problem for most of us. There are numerous of dependable online drugstores that will deliver remedies to your address. Very popular are medications which are used to reduce treat ache caused by toothaches etc. One of the most best-known is Kamagra. What about Cialis 5mg and sexual dysfunctions? You may have heard about cialis 2.5mg The symptoms of sexual problems in men include failure to maintain an erection sufficient for sexual functioning. Erectile troubles can as a rule indicate serious problems in other area. Certain popular medicaments can mean screwing with your orgasm. So if you are experiencing sexual problems, it is substantial to see a certified pharmacist straight for a complete natural examination. Preparatory to buying Cialis or any other generic, speak to your physician your soundness story. The heartiness care professional may refer you to other doctors, including a neurologist and other counselors. Without fail, you and your pharmacist can determine if Cialis or another treatment is right for you.