รพ.สุไหงโก-ลก จัดโครงการเสริมสร้างพฤติกรรมบริการสู่ความเป็นหนึ่ง(ESB)


p270415


วันที่ 21-22 เมษายน 2558 ฝ่ายสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ได้จัดทำโครงการเสริมสร้างพฤติกรรมบริการสู่ความเป็นหนึ่ง (ESB) โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นแรกวันที่ 21 เมษายน 2558 โดยมีนายแพทย์ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานเปิดพิธี มีนายแพทย์ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มปฐมภูมิ เป็นผู้กล่าวรายงาน และรุ่นที่ 2 วันที่ 22 เมษายน 2558 โดยมีนายแพทย์ศุภชัย ศุภพฤกษ์สกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก เป็นประธานเปิดพิธี มีนางสาววัฏฐิกา สัตยาทิตย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการบริการที่เป็นเลิศประทับใจ ต่อผู้เข้ามารับบริการในโรงพยาบาลสุไหงโก-ลกทุกระดับ และมีความพร้อมในการปรับตัวให้สอดคล้องกับปริมาณงาน สภาพการทำงานและปรับทัศนคติเป็นบวก มีมุมมองที่ดีต่อองค์กร มีการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ และมีการเสริมสร้างพฤติกรรมบริการสู่ความเป็นหนึ่ง ดั่งวิสัยทัศน์ขององค์กร ที่ว่า “ โรงพยาบาลและเครือข่ายสุขภาพ หนึ่งในใจประชาชนชายแดนใต้ ”

โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุกคนตลอดจนเครือข่ายทุกระดับ จำนวน 450คน โดยจัดการอบรมเป็นเวลา2วัน คือ รุ่นที่1 อบรมวันที่ 21 เมษายน 2558 มีเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานเข้ารับอบรมจำนวน261 คน รุ่นที่2 อบรมวันที่ 22 เมษายน 2558 มีเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานเข้ารับอบรมจำนวน224คน และได้รับการสนับสนุนวิทยากรที่มากไปด้วยประสบการณ์ในด้านบริการ(Hospitality) อ.ชลธร บุญศรี มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

Sure thing you’ve seen the articles saying that not getting enough care about health may enhance your risk of innumerable health woes. With the market flooded with variant web-sites selling sundry medications, buying medications from th WEB is no longer a problem for most of us. There are numerous of dependable online drugstores that will deliver remedies to your address. Very pops are medications which are used to reduce treat hurt caused by toothaches etc. One of the most best-known is Kamagra. What about Cialis 5mg and sexual dysfunctions? You may have heard about cialis 2.5mg The symptoms of sexual problems in men include failure to maintain an erection sufficient for sexual functioning. Erectile troubles can as a rule indicate serious problems in other area. Certain pop medicaments can mean screwing with your orgasm. So if you are experiencing sexual problems, it is substantial to see a certified pharmacist straight for a complete physical examination. Preparatory to buying Cialis or any other generic, speak to your physician your heartiness history. The heartiness care occupational may refer you to other doctors, including a neurologist and other counselors. Without fail, you and your druggist can determine if Cialis or another treatment is right for you.