รพ.สุไหงโก-ลก จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ


0gu9w1rmh943


เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ได้จัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ(โรงพยาบาลคุณธรรม) โดยมีนายแพทย์ศุภชัย ศุภพฤกษ์สกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก เป็นประธานเปิดพิธี มีนายแพทย์พรประสิทธิ จันทระ รองผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจากนายแพทย์วิศิษฏ์ อภิสิทธิวิทยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร เป็นวิทยากรในการจัดอบรมครั้งนี้ โดยมีโรงพยาบาลในเครือข่ายจังหวัดนราธิวาสเข้าร่วมรับฟังในกิจกรรมดังกล่าวด้วยอาทิเช่น สสจ.นราธิวาส /รพ.นราธิวาสฯ/รพ.ตากใบ/รพ.แว้ง/รพ.สุคิริน/รพ.สุไหงปาดี/สสอ./รพ.สตในเครือข่ายรพ.สุไหงโก-ลก จำนวน 200 คน

Sure thing you’ve seen the articles saying that not getting enough care about health may enhance your risk of innumerable health woes. With the market flooded with variant web-sites selling sundry medications, buying medications from th WEB is no longer a problem for most of us. There are numerous of dependable online drugstores that will deliver remedies to your address. Very pop are medications which are used to reduce treat hurt caused by toothaches etc. One of the most best-known is Kamagra. What about Cialis 5mg and sexual dysfunctions? You may have heard about cialis 2.5mg The symptoms of sexual problems in men include failure to maintain an erection sufficient for sexual functioning. Erectile troubles can as a rule indicate serious problems in other area. Certain popular medicaments can mean screwing with your orgasm. So if you are experiencing sexual problems, it is substantial to see a certified druggist straight for a complete physical examination. Preparatory to buying Cialis or any other generic, speak to your physician your health story. The soundness care vocational may refer you to other doctors, including a neurologist and other counselors. Without fail, you and your dispenser can determine if Cialis or another treatment is right for you.