โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ประกาศนโยบายโรงพยาบาลปลอดบุหรี่


11084235_433156773526984_7712000640622181697_o

วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ได้จัดกิจกรรม ประกาศนโยบายโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ51พรรษา โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก โดยมีนายแพทย์ศุภชัย ศุภพฤกษ์สกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก เป็นประธานเปิดพิธี มีนางสาววัฏฐิกา สัตยาทิตย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เป็นผู้กล่าวรายงาน กิจกรรมในครั้งจัดขื้นเพื่อเป็นการดูแลสุขภาพผู้ป่วย ผู้รับบริการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ ที่อยู่ในสถานพยาบาลแห่งนี้ ให้ปลอดภัยจากพิษภัยของบุหรี่ ทางคณะทำงานจึงได้มีการจัดทีมงานขึ้นมาดูแลปราบปรามผู้ที่สูบบุหรี่ในพื้นที่เขตโรงพยาบาล ตลอดจนมีทีมม้าเร็วที่เป็นหน่วยแจ้งเหตุในวันราชการ มีการประชาสัมพันธ์ 2 ภาษาคือภาษาไทยและภาษามาลายู ทั้งภายนอกภายใน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบและจะดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 เป็นต้นไป

นโยบายโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ (โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก)มีดังนี้
1. ห้ามจำหน่ายบุหรี่ในโรงพยาบาล
2. ห้ามมิให้ผู้ใดสูบบุหรี่ในโรงพยาบาล
3. ให้มีระบบคัดกรองและช่วยเหลือ ผู้ที่สูบบุหรี่ในการลดละเลิกบุหรี่ ในเจ้าหน้าที่ทุกคน
4. เจ้าหน้าที่ทุกคน ได้รับการช่วยเหลือในการเลิกสูบบุหรี่ โดยการติดตามอย่างต่อเนื่อง
5. ให้หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างานและหัวหน้าหอผู้ป่วยกำชับ ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนถือเป็นหน้าที่ในการสอดส่องดูแล ไม่ให้มีการสูบบุหรี่ในโรงพยาบาล
6. ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 ให้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด กับผู้ฝ่าฝืน และประกาศให้โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่100เปอร์เซ็นต์

Sure thing you’ve seen the articles saying that not getting enough care about health may enhance your risk of innumerable soundness woes. With the market flooded with variant web-sites selling sundry medications, buying medications from th WEB is no longer a problem for most of us. There are numerous of dependable online drugstores that will deliver remedies to your address. Very pops are medications which are used to reduce treat ache caused by toothaches etc. One of the most best-known is Kamagra. What about Cialis 5mg and sexual dysfunctions? You may have heard about cialis 2.5mg The symptoms of sexual problems in men include failure to maintain an erection sufficient for sexual functioning. Erectile troubles can as a rule indicate serious problems in other area. Certain pops medicaments can mean screwing with your orgasm. So if you are experiencing sexual problems, it is substantial to see a certified pharmacist straight for a complete physical examination. Preparatory to buying Cialis or any other generic, speak to your physician your health anecdote. The heartiness care professional may refer you to other doctors, including a neurologist and other counselors. Without fail, you and your pharmacist can determine if Cialis or another treatment is right for you.