Home / โครงการ MissingType

โครงการ MissingType

(1 ตัวอักษร ABO ที่หายไป = ลมหายใจของผู้ป่วย)

แนวคิดแคมเปญ 

             “Missing Type”  ตัวอักษร A B O บนชื่อต่างๆ ที่หายไป หมายถึง ความหมายที่เปลี่ยนไปเช่นเดียวกับกรุ๊ปเลือดที่หายไป ก็หมายถึงลมหายใจของชีวิตผู้ป่วยที่หายไปด้วยเช่นกัน

วัตถุประสงค์

              1.เพื่อสร้างความตระหนัก การรับรู้เรื่องความจำเป็นและเห็นความสำคัญของบริจาคโลหิตเพิ่มขึ้น

              2.เพื่อรณรงค์การบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจไม่หวังสิ่งตอบแทน

              3.เพื่อสร้างกระแสในสังคม ให้เกิดการบริจาคโลหิตเพิ่มขึ้น