Home / วิสัยทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์
โรงพยาบาลและเครือข่ายสุขภาพ หนึ่งในใจประชาชนชายแดนใต้

พันธกิจ
ให้บริการด้านสุขภาพแบบองค์รวมอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน ส่งเสริมการเรียนรู้คู่คุณธรรม

ค่านิยม
นำพัฒนา  พาเรียนรู้   ดูผู้ป่วย  ช่วยกันทำ
( Leadership, Learning , Patient & Customer focus ,Teamwork)

อัตลักษณ์โรงพยาบาล
รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา มีน้ำใจ

เข็มมุ่งประจำปี 2562
1) พัฒนาการดูแลผู้ป่วยรายโรค
2) สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย (2P SAFETY)

ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ 1  พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ มาตรฐานด้วยนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ 2  ส่งเสริม ป้องกันและควบคุมโรค โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายเพื่อสอดคล้องกับปัญหาในพื้นที่
ยุทธศาสตร์ 3  พัฒนาความเชี่ยวชาญทั้งโรงพยาบาล และเครือข่าย เพื่อการบริการที่ดีอย่างไร้รอยต่อ
ยุทธศาสตร์ 4  พัฒนาระบบบริหารจัดการ  สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี
ยุทธศาสตร์ 5  พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้ เพิ่มความผูกพัน เพื่อสร้างนวัตกรรมและสอดคล้องกับทิศทางขององค์กร

 

รูปภาพ1

คำอธิบายยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

วิสัยทัศน์
โรงพยาบาลและเครือข่ายสุขภาพ หนึ่งในใจประชาชนชายแดนใต้

คำอธิบาย
         เครือข่ายสุขภาพชั้นนํา หมายถึง สถานบริการด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ได้แก่ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก สาธารณสุขอําเภอสุไหงโก-ลก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลมูโน๊ะ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลกวาลอซีรา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลปาเสมัส โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
ปูโยะ ศูนย์แพทย์ใกล้ใจ 1 และศูนย์แพทย์ใกล้ใจ 2 ที่ให้บริการแก่ประชาชน ทั้งในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การควบคุมปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ การตรวจวินิจฉัยและบําบัดสภาวะเจ็บป่วย รวมถึงการฟื้นฟูสภาพ
         หนึ่งในใจประชาชนชายแดนใต้ หมายถึง ให้มีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพผ่านการรับรองตามมาตรฐาน เป็นที่พึ่งหลักและเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งในใจที่จะใช้บริการ ของประชาชน ในพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก ขยายผลไปสู่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดใกล้เคียง และประชาชนชาวต่างชาติที่ผ่านแดนจากมาเลเซีย

พันธกิจ
ให้บริการด้านสุขภาพแบบองค์รวมอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน ส่งเสริมการเรียนรู้คู่คุณธรรม

คำอธิบาย
บริการด้านสุขภาพการบริการต่างๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสุขภาพ รวมถึงการจัดการให้มีบริการเสริมสร้างคุณภาพ การป้องกันและควบคุมปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ การตรวจวินิจฉัยและบำบัดสภาวะเจ็บป่วยรวมถึงการฟื้นฟูสภาพ
        องค์รวม (Holistic) การปฏิบัติแก่บุคคล ครอบครัวและชุมชน ทั้งสภาวะเจ็บป่วยและสภาวะปกติ ตามบทบาทหน้าที่ในด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย ป้องกันโรค รักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพโดยให้การดูแลทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและจิตวิญญาณ
       คุณภาพ (Quality) การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับมาตรฐาน มีความถูกต้อง ความปลอดภัยความรวดเร็วมีความผิดพลาดน้อยที่สุด ผู้รับผลงานเป็นศูนย์กลาง มีความพึงพอใจ
       มาตรฐาน (Standard) หลักเกณฑ์หรือเป็นแนวทางอันเป็นที่ยอมรับ โดยตั้งอยู่บนผลที่แน่นอนทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและประสบการณ์ โดยมุ่งการส่งเสริมให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด เช่น มาตรฐานแห่งวิชาชีพ มาตรฐานของสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น
ส่งเสริมการเรียนรู้ (Knowledge Management) การดำเนินการมุ่นเน้นการใช้ข้อมูลจริง กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้เกิดนวัตกรรม
      คุณธรรม (Morality) การปฏิบัติงานที่คำนึงถึงจริยธรรมวิชาชีพ มนุษยธรรม ความเสมอภาคความโปร่งใส

ค่านิยม (VALUES) คือสิ่งที่องค์กรยึดถือและปฏิบัติ
นำพัฒนา พาเรียน รู้ดูผู้ป่วย ช่วยกันทำ
( Leadership, learning , Patient & Customer focus,Teamwork)

คำอธิบาย
Leader ผู้นำสูงสุดและผู้นำทุกระดับ กำหนดทิศทาง เป็นแบบอย่าง นำเสนอความท้าทาย ส่งเสริมให้องค์กร ก้าวไปสู่เป้าหมายที่สูงกว่า สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทดลองความคิดใหม่ ก่อให้เกิดนวัตกรรม และมีการหาโอกาสพัฒนา เพื่อปรับปรุงกระบวนการต่างๆอย่างต่อเนื่อง
Learning การมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ บรรยากาศองค์กรเอื้อให้บุคลากรและหน่วยงาน มีการประเมินตนเอง พัฒนาตนเองและองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีความคิดสร้างสรรค์ มีความยืดหยุ่นและคล่องตัวในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ตลอดจนสามารถทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเป็นการพัฒนาที่เป็นรูปธรรม และ อีกความหมายหนึ่ง คือ เรียนรู้และปรับตนหาโอกาสเรียนรู้จากงานที่ทำและเพื่อนร่วมงานในทุกโอกาส ที่เป็นไปได้
Patient & Customer focus มุ่งเน้นผู้ป่วยและลูกค้าตอบสนองความจำเป็นความต้องการความคาดหวังของผู้ป่วยและผู้รับบริการอย่างเป็นองค์รวม คำนึงถึงสิทธิผู้ป่วย วิถีชีวิต สิ่งแวดล้อมใช้มาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่ดี
Teamwork ช่วยกันทำงานเป็นทีม เปิดรับฟังความเห็นและตอบสนองซึ่งกันและกัน มีความร่วมมือร่วมใจระหว่างผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงาน ระหว่างหน่วยงานและกับภายนอก

เข็มมุ่งประจำปี

1. พัฒนาการดูแลผู้ป่วยรายโรค
คำอธิบาย
โรงพยาบาลมีจุดเน้นในการพัฒนาในโรคที่เป็นความท้าทาย คือ DM, COPD,Stroke, Postpartum, Hemorrhage, Preterm และโรคที่โรงพยาบาลมีข้อได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ คือ Cataract ,Fracture Femurโดยกำหนดให้ทุกหน่วยงานทุกระบบงานพัฒนาเพื่อสนับสนุน 9 โรคนี้เป็นลำดับแรกๆ
2. สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย (2P SAFETY)
คำอธิบาย
โรงพยาบาลมุ่งเน้นการสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้รับบริการและบุคลากรตามแนวทาง 2P SAFETY ด้านการบริการผู้ป่วยทาง CLINIC เน้นการดำเนินการด้าน MEDICATION ด้านการบริการบุคลากรภายในโรงพยาบาลมุ่งเน้นด้าน ENVIRONMENT เรื่องของ GREEN & CLEEN HOSPITAL เพื่อพัฒนาผลงานคุณภาพด้านการจัดการความเสี่ยง หรือมุ่งเน้นความปลอดภัย

ดาวน์โหลด : [ แผนยุทธศาสตร์เครือข่ายสุขภาพ คปสอ.ม.สุไหงโก-ลก 2562 ที่นี่ ] =:  Download ..