Home / วิสัยทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์-พันธกิจ

ทิศทางองค์กร ปี 2560
วิสัยทัศน์
โรงพยาบาลและเครือข่ายสุขภาพ หนึ่งในใจประชาชนชายแดนใต้

พันธกิจ
ให้บริการด้านสุขภาพแบบองค์รวมอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน ส่งเสริมการเรียนรู้คู่คุณธรรม

ค่านิยม
นำพัฒนา  พาเรียนรู้   ดูผู้ป่วย  ช่วยกันทำ
( Leadership, Learning , Patient & Customer focus ,Teamwork)

อัตลักษณ์โรงพยาบาล
รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา มีน้ำใจ

เข็มมุ่งประจำปี 2559
1) พัฒนาผลงานคุณภาพต่อเนื่อง
2) มุ่งเน้นการสร้างความปลอดภัยในหน่วยงาน
เข็มมุ่งประจำปี 2560
1) พัฒนาการดูแลผู้ป่วยรายโรค
2) สร้างความประทับใจแก่ผู้รับบริการ

ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ 1  พัฒนาระบบบริการสุขภาพ ให้มีคุณภาพ มาตรฐานเพื่อความปลอดภัย ในการดูแลผู้ป่วย
ยุทธศาสตร์ 2  ส่งเสริม ป้องกันและควบคุมโรค โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายเพื่อสอดคล้องกับปัญหาในพื้นที่
ยุทธศาสตร์ 3  พัฒนาความเชี่ยวชาญทั้งโรงพยาบาล และเครือข่าย เพื่อการบริการที่ดีอย่างไร้รอยต่อ
ยุทธศาสตร์ 4  พัฒนาระบบบริหาร การเงินการคลัง สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์ 5  พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้ เพิ่มความผูกพัน เพื่อสร้างนวัตกรรมและสอดคล้องกับทิศทางขององค์กร
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์:

 • ระบบการทำงาน การจัดการความรู้ การพัฒนาคุณภาพยังไม่เป็นวัฒนธรรม
 • การส่งเสริมสุขภาพและการส่งเสริมชุมชนให้ดูแลตนเอง เพื่อลดโรคยังไม่ได้ตามเป้าหมาย
 • บุคลากรที่ให้บริการดูแลผู้ป่วยขาดความเชี่ยวชาญ ในการดูแลผู้ป่วยเฉพาะทาง
 • ระบบข้อมูลยังไม่มีประสิทธิภาพส่งผลให้การนำข้อมูลไปบริหารจัดการไม่มีประสิทธิภาพ
 • งบประมาณจาก สปสช. เป็นข้อจำกัดของการใช้งบประมาณ
 • นโยบายกระทรวงสาธารณสุขในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ในการพัฒนาการดูแลทั้งเครือข่าย และโรคตามปัญหาสาธารณสุขของพื้นที่ดังนี้

ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์:

 • ผู้บริหารระดับสูงมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น
 • มีบุคลากรที่เพียงพอ ทัศนคติที่ทำงานเป็นทีม ทำให้ความพึงพอใจของลูกค้าเพิ่มขึ้น
 • สิ่งอำนวยความสะดวก สิ่งแวดล้อมและสถานที่ดี ส่งผลให้สถานที่ทำงานน่าอยู่
 • มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยทำให้เกิดความรวดเร็วในการให้บริการ และความพึงพอใจในการบริการ
 • โรงพยาบาลมีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องผ่านการรับรองมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง

 

รูปภาพ1

คำอธิบายยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

วิสัยทัศน์
โรงพยาบาลและเครือข่ายสุขภาพ หนึ่งในใจประชาชนชายแดนใต้

คำอธิบาย
เครือข่ายสุขภาพชั้นนํา หมายถึง สถานบริการด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อําเภอสุไหงโก-ลกจังหวัดนราธิวาส ได้แก่ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก สาธารณสุขอําเภอสุไหงโก-ลก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลมูโน๊ะ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลกวาลอซีรา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลปาเสมัส โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลปูโยะ ศูนย์แพทย์ใกล้ใจ 1 และศูนย์แพทย์ใกล้ใจ 2 ที่ให้บริการแก่ประชาชน ทั้งในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การควบคุมปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ การตรวจวินิจฉัยและบําบัดสภาวะเจ็บป่วย รวมถึงการฟื้นฟูสภาพ โดยมีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพผ่านการรับรองตามมาตรฐาน เป็นที่พึ่งหลักของประชาชนในพื้นที่ ประชาขนในพื้นที่และชายแดนภาคใต้ไว้วางใจที่จะได้รับการดูแล

พันธกิจ
ให้บริการด้านสุขภาพแบบองค์รวมอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน ส่งเสริมการเรียนรู้คู่คุณธรรม

คำอธิบาย
บริการด้านสุขภาพการบริการต่างๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสุขภาพ รวมถึงการจัดการให้มีบริการเสริมสร้างคุณภาพ การป้องกันและควบคุมปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ การตรวจวินิจฉัยและบำบัดสภาวะเจ็บป่วยรวมถึงการฟื้นฟูสภาพ
องค์รวม(Holistic) การปฏิบัติแก่บุคคล ครอบครัวและชุมชน ทั้งสภาวะเจ็บป่วยและสภาวะปกติ ตามบทบาทหน้าที่ในด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย ป้องกันโรค รักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพโดยให้การดูแลทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและจิตวิญญาณ
คุณภาพ (Quality) การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับมาตรฐาน มีความถูกต้อง ความปลอดภัยความรวดเร็ว มีความผิดพลาดน้อยที่สุด ผู้รับผลงานเป็นศูนย์กลาง มีความพึงพอใจ
มาตรฐาน (Standard) หลักเกณฑ์หรือเป็นแนวทางอันเป็นที่ยอมรับ โดยตั้งอยู่บนผลที่แน่นอนทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและประสบการณ์ โดยมุ่งการส่งเสริมให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด เช่น มาตรฐานแห่งวิชาชีพ มาตรฐานของสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น
ส่งเสริมการเรียนรู้ (Knowledge Management) การดำเนินการมุ่นเน้นการใช้ข้อมูลจริง กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้เกิดนวัตกรรม
คุณธรรม (Morality) การปฏิบัติงานที่คำนึงถึงจริยธรรมวิชาชีพ มนุษยธรรม ความเสมอภาคความโปร่งใส

ค่านิยม (VALUES) คือสิ่งที่องค์กรยึดถือและปฏิบัติ
นำพัฒนา พาเรียน รู้ดูผู้ป่วย ช่วยกันทำ
( Leadership, learning , Patient & Customer focus,Teamwork)

คำอธิบาย
Leader ผู้นำสูงสุดและผู้นำทุกระดับ กำหนดทิศทาง เป็นแบบอย่าง นำเสนอความท้าทาย ส่งเสริมให้องค์กร ก้าวไปสู่เป้าหมายที่สูงกว่า สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทดลองความคิดใหม่ ก่อให้เกิดนวัตกรรม และมีการหาโอกาสพัฒนา เพื่อปรับปรุงกระบวนการต่างๆอย่างต่อเนื่อง
Learning การมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ บรรยากาศองค์กรเอื้อให้บุคลากรและหน่วยงาน มีการประเมินตนเอง พัฒนาตนเองและองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีความคิดสร้างสรรค์ มีความยืดหยุ่นและคล่องตัวในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ตลอดจนสามารถทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเป็นการพัฒนาที่เป็นรูปธรรม และ อีกความหมายหนึ่ง คือ เรียนรู้และปรับตนหาโอกาสเรียนรู้จากงานที่ทำและเพื่อนร่วมงานในทุกโอกาส ที่เป็นไปได้
Patient & Customer focus มุ่งเน้นผู้ป่วยและลูกค้าตอบสนองความจำเป็นความต้องการความคาดหวังของผู้ป่วยและผู้รับบริการอย่างเป็นองค์รวม คำนึงถึงสิทธิผู้ป่วย วิถีชีวิต สิ่งแวดล้อมใช้มาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่ดี
Teamwork ช่วยกันทำงานเป็นทีม เปิดรับฟังความเห็นและตอบสนองซึ่งกันและกัน มีความร่วมมือร่วมใจระหว่างผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงาน ระหว่างหน่วยงานและกับภายนอก

เข็มมุ่งประจำปี

1. พัฒนาผลงานคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
คำอธิบาย
การพัฒนาคุณภาพ มีองค์ประกอบที่สำคัญคือ PDCA เพื่อยกระดับมาตรฐานให้ได้ดียิ่งขึ้น ทั้งในแง่ของการพัฒนาคุณภาพในการดูแลผู้ป่วยเพื่อผลลัพท์การรักษาที่ดีขึ้น และเพื่อความพึงพอใจผู้รับบริการ และในแง่ของการพัฒนาคุณภาพงานสนับสนุน สิ่งหนึ่งที่ทำให้มาตรฐานได้มีการปรับปรุงคือการรวบรวมผลงานคุณภาพ ทั้งในรูปแบบ CQI, R2R เรื่องเล่า หรือ นวัตกรรม
ดังนั้นเพื่อให้มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โรงพยาบาลจึลงสนับสนุนให้มีการเก็บรวมรวมผลงานคุณภาพ ในทุกหน่วยงานของโรงพยาบาล และส่งเสริมให้มีการประกวดและแข่งขัน

2. มุ่งเน้นการสร้างความปลอดภัยในหน่วยงาน
คำอธิบาย
โรงพยาบาลเป็นสถานที่ที่มีความเสี่ยงมากที่สุดที่หนึ่ง ทั้งต่อตัวผู้ป่วยผู้รับบริการ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและชุมชน ดังนั้นการดำเนินการลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจึงเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุด เพื่อให้เกิดคุณภาพและความปลอดภัย
ดังนั้นเพื่อสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานตระหนักถึงการค้นหาความเสี่ยง วิเคราะห์ข้อมูล วางแผนและดำเนินการป้องกัน อย่างเป็นระบบทุกหน่วยงานในโรงพยาบาล จึงสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานมีกระบวนการที่มุ่งเน้น เรื่องลดความเสี่ยงเพิ่มความปลอดภัย ทั้งต่อผู้ป่วย ต่อเจ้าหน้าที่ ต่อระบบต่างๆของโรงพยาบาล และต่อชุมชน