Home / ผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ceo-Dr.Chaiyasid


นายเเพทย์ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี

สาขาความเชี่ยวชาญ : จักษุวิทยา

แผนก : จักษุวิทยา

การศึกษา

– แพทย์ศาสตร์บัณฑิต โรงพยาบาลรามาธิบดี

วุฒิบัตร

– วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจักษุวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี

รางวัลที่เคยได้รับ
– รางวัลจักษุแพทย์ดีเด่น พ.ศ.2554 จากราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
– รางวัลเหรียญทองผลการเรียนยอดเยี่ยมคะแนนสูงสุด หลักสูตรนักบริหารทางการรแพทย์และสาธารณสุขระดับสูงสุด พ.ศ.2556 จากกระทรวงสาธารณสุข
– รางวัลจักษุแพทย์ดีเด่น พ.ศ.2558 เนื่องในโอกาส 100 ปีจักษุแพทย์ไทย จากราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
– รางวัลข้าราชการดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2558 จากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายเเดนใต้ (ศอ.บต.)
– รางวัลศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ดีเด่นสาขาด้านอุทิศตนเพื่อสังคม พ.ศ.2559 จากคณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
– รางวัลบุคคลดีเด่นสาขาบริการทางการแพทย์ ชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2559